Encyklopedický slovník

V CTRL + C sme pre Vás zostavili slovník a abecedne zoradili najfrekventovanejšie pojmy súvisiace s výrobou dátových médií (CD, DVD, Blu-ray diskov, USB kľúčov), výrobou tlačovín a s rôznymi technickými parametrami, ktoré ku kopírovaniu neodmysliteľne patria.

0-9

© - Copyright - označenie nositeľa autorského práva, tzv. copyrightová doložka: Autorské právo, anglicky označované ako copyright, je odvetvie práva, ktoré popisuje nároky tvorcov tzv. „autorských diel“ na ochranu pred nespravodlivým využívaním ich tvorby. Prostredníctvom autorského práva poskytuje štát po určitú obmedzenú dobu autorom výlučnú možnosť rozhodovania o niektorých aspektoch využívania ich diel. Autorské právo je súčasťou tzv. duševného vlastníctva.

℗ - Phonogram - označenie nositeľa práva výrobcu zvukového záznamu, tzv. fonogramová výhrada: Symbol ℗ označuje tzv. fonogramovú výhradu podľa Rímskej zmluvy. Takto sa na zvukových nosičoch uvádzajú informácie o nositeľoch práv k fonogramu a práva výkonného umelca k jeho výkonu.

A

Authoring: DVD authoring je proces, pri ktorom sa vytvára DVD Video, ktoré potom môžeme prehrať v DVD prehrávači. Pri tomto procese dochádza k vytvoreniu štruktúry disku DVD videa vrátane vytvorenia a programovania DVD menu.

B

BIEM: Medzinárodná organizácia, ktorá zastupuje mechanické práva spoločností. Mechanické práva spoločností existujú vo väčšine krajín. BIEM poskytuje licencie k reprodukcii piesní (vrátane hudobných, literárnych a dramatických diel). Ich členovia sú skladatelia, autori a vydavatelia a ich klienti sú nahrávacie spoločnosti a ďalší užívatelia hudobných nahrávok. BIEM tiež poskytuje mechanické aspekty sťahovania hudby cez internet.

Bitmapová grafika: Grafika tvorená pixelmi. Bitmapovú grafiku môžete poznať napríklad podľa prípony súboru, v ktorom je grafika uložená. Najpoužívanejšie bitmapové formáty sú .jpg, .gif, .png, .bmp, .tif a ďalšie.

Bonding: Metóda lepenia dvoch vrstiev DVD9.

C

CMYK: Skratka vytvorená z písmen anglických názvov pre 4 farby – Cyan (azúrová), Magenta (purpurová), Yelow (žltá), BlacK (čierna). CMYK ako taký je potom názov pre farebný priestor, v ktorom sa tlačia tlačoviny na ofsetovej tlači. Každá z farieb má škálu odtieňov od 0 do 100. Sútlačou čiastočných pokrytí týchto farieb potom získame výsledný odtieň. V praxi je možné pracovať s maximálnou sútlačou cca 240 (súčet pokrytia jednotlivých farieb). Bielu farbu netlačíme, je to farba podkladu. Aby sme dosiahli bielu farbu, musíme potlačiť CD či DVD bielou podkladovou plochou a sútlač všetkých farieb na danom mieste bude 0. K CMYKu je možné pridať aj ďalšie farby (Pantone), alebo naopak nepoužiť všetky. Pridaním Pantone farieb je možné dosiahnuť veľmi zaujímavých efektov (napr. metalickej farby, zlatej, striebornej, reflexnej a pod.)

CSS: Content Scrambling Systém je ochrana proti nelegálnemu kopírovaniu. Táto ochrana sa používa pri DVD-Video nosičoch.

Čítanie dát: Dáta na optických dátových nosičoch sú usporiadané do špirály, ktorá sa vinie po celom disku od vnútorného okraja po vonkajší okraj. Dáta sú usporiadané vo forme priehlbín (tzv. pit) a výstupkov (tvz. land), kde priehlbina znamená 0 a výstupok 1. Optický dátový nosič sa skladá z polykarbónovej vrstvy, ktorá je pred roztavením vo forme granúl pokrytá kovovou záznamovou vrstvou (strieborná, zlatá). Samotné čítanie dát prebieha pomocou laserového lúča, ktorý prechádza cez polopriepustné zrkadlo a zaostrovaciu sústavu šošoviek až k samotnému optickému disku. Tu je buď lúč zaostrený v priehlbine (dátová informácia 0), alebo je od výstupku odrazený naspäť k polopriehladnému zrkadlu (dátová informácia 1). V prípade, že disk obsahuje viac vrstiev, čítací laser zvýši svoj výkon a zaostrovací systém zaostrí na nasledujúcu vrstvu. Laserový lúč potom prejde cez prvú vrstvu do druhej, kde sa odrazí a ide naspäť.

D

DPI: Skratka anglických slov Dot Per Inch a doslova znamená „Bodov na palec“. Tým sa rozumie „počet“ tlačových bodov, ktoré sa zmestia na plochu 1 palca štvorcového (2,54 x 2,54 cm). Čím vyššie rozlíšenie, tým väčšia kvalita (jemnosť) tlače. 300 DPI je minimálne tlačové rozlíšenie pre profesionálnu tlač.

DTP: Anglický výraz desktop publishing (skr. DTP); ide o tvorbu tlačeného dokumentu za pomoci počítača a obsluhy. Spravidla ním býva grafik alebo operátor DTP. Sadzba dokumentu spočíva vo vkladaní textov a obrázkov na stránku a jej následnej úpravy. Väčšina sadzacích programov pracuje v režime WYSIWYG a ponúka veľkú škálu funkcíí od importu až po pokročilú prípravu pred samotnou tlačou.

Duplex: Označenie pre tlač dvomi farbami. Ide väčšinou o niektoré zo 4 farieb CMYKu, pantone alebo o ich kombináciu. Sútlačou týchto dvoch farieb je možné simulovať spektrum farieb, ktoré je možné definovať ako všetky kombinácie jednotlivých pokrytí daných farieb. Duplex sa používa iba z dôvodu nižších tlačiarskych nákladov, ktoré ale väčšinou nevyvážia zvýšenú náročnosť na prípravu tlačových podkladov pre grafické štúdio. Výsledkom je „dvojfarebná“ tlač, ktorá v očiach spotrebiteľov v porovnaní s plnofarebnou tlačou väčšinou neobstojí. Obdobou je triplex, kombinácia 3 farieb.

F

Farebná hĺbka alebo Gamut: Farebný rozsah, ktorý je daná technológia zobrazovania schopná zobraziť. Iné množstvo odtieňov sú schopné zobraziť tlačiarne a iné množstvo monitor. Gamut majú aj snímacie zariadenia (napr. digitálny fotoaparát). Pri monitoroch sa používajú tri farebné kanály (R G B), a každý z nich má určité množstvo odtieňov, ktoré je schopné zobraziť. Výsledný gamut monitoru je tak tvorený kombináciami všetkých odtieňov vo všetkých farebných kanáloch. Pri ofsetovej tlači (CMYK) sa tlačí štandardne 4 farbami, ktoré môžu mať pokrytie teoreticky 0 – 100 %. V praxi sa však nedá vytlačiť sútlač viac ako 240.

Farebnosť 4/4, 4/0: Farebnosť je termín, s ktorým sa môžeme stretnúť hlavne v polygrafii. Farebnosť popisuje množstvo farieb, ktorými bude dokument potlačený. V profesionálnej tlači sa najviac používa technológia ofsetovej tlače, ktorá v základe používa 4 farby pre „namiešanie“ ľubovoľného ďalšieho odtieňa (CMYK). Do tohto čísla sa pripočítava aj priama farba (Pantone). Číslo pred lomítkom je počet farieb na prednej strane listu a číslo za lomítkom je počet farieb na zadnej strane listu. Farebnosť 4/4 je obojstranná plnofarebná tlač. Farebnosť 4/0 predstavuje jednostrannú plnofarebnú tlač (druhá strana si zachová farbu papiera, na ktorý sa tlačí). V prípade farebnosti 1/0 ide o jednofarebnú tlač na jednej strane (napr. čiernobiela) Kombinácia farebnosti 4/1 znamená, že prvá strana bude potlačená plnofarebne a druhá strana len jednou farbou, napr. čiernobielo.

G

Glassmaster/Stemper: Pred zahájením lisovania CD či DVD diskov sa vyrába tzv. stemper, ktorý je vytvorený z glassmasteru. Ako podklad pre prvotné zachytenie dát z premasteru je použité sklo (z ang. glass, odtiaľ glassmaster). Sklenený podklad má na povrchu kovovou fotorezistentnú vrstvu, ktorá sa pomocou laserového lúča nasvecuje. Miesta, ktorá sú týmto lúčom nasvietené, sa po vyvolaní vyplavia, a tým vzniknú priehlbiny až na sklo. Potom sa v galvanickom kúpeli vytvorí negatív na niklový plech, a tak vznikne tzv. stemper, ktorý je základom pre formy na lisovanie CD a DVD.

Grafický mastering: Časť dátového nosiča CD či DVD môže byť nahradená textom, avšak za cenu zníženia kapacity nosiča. Text môže byť umiestnený do medzikružia na vonkajšom okraji dosky. Zákazník môže špecifikovať, z ktorej strany má byť text čitateľný. Buď zo strany snímania záznamu alebo zo strany potlače CD či DVD.

H

Hustota rástru: Hustota rástru sa udáva v linkách na palec (line per inch, lpi). Maximálna hustota rástru, ktorý môžeme v konkrétnom prípade použiť, je pritom väčšinou obmedzená veličinou, ktorá je veľmi názorne nazvaná nárast tlačového bodu. Na vpíjavejšom papieri sa tlačový bod viac rozpíja, preto je treba umiestňovať tlačové body ďalej od seba. Pri ukladaní obrázkov, ktoré chceme tlačiť, býva často dôležitá voľba ich správneho rozlíšenia. Keď zvolíme malé rozlíšenie, nebudú pri tlači vidieť detaily a v horšom prípade bude obrázok "zubatý". Keď naopak zvolíte príliš podrobné rozlíšenie, pri tlači sa toto väčšie rozlíšenie nijako neprejaví - a obrázky vám zaberú omnoho viac miesta na disku (pri dvojnásobnom rozlíšení štyrikrát toľko, pri päťnásobnom 25krát toľko atď.). Aké je teda ideálne rozlíšenie? Obrázok má mať dvakrát toľko dpi, koľko lpi bude mať ráster pri tlači. Pritom obrázok je uložený v pixeloch, teda v bodoch, a nie v bodoch na palec. Počet palcov (teda to "i" v jednotke dpi) dostanete z predpokladanej veľkosti obrázku po vytlačení.

I

IFPI kód: IFPI kód nájdeme na každej matrici a na každom lise na forme. 

ISRC kód: Pri CD-Audio môže byť označený každý track týmto kódom, ktorý zákazník získa u OSA.

L

LBR kód: LBR kód - lisovanie CD či DVD s označeným stamper šróbom (kód formy (Modul code). Každá lisovňa má svoj LBR kód.

M

Macrovision: Spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom ochrán proti nelegálnemu kopírovaniu. Medzi jej produkty patrí rovnomenná ochrana Macrovision. Spoločnosť má na svojom zozname aj ochrany pre CD-Audio, ktorou je napríklad Cactus Data Shield či pre dátové média v podobe SafeDisc 2 a 3.

Maska: Tzv. malá maska nemá pokovanie po celom disku. Môže mať priemer 78 mm, 96 mm alebo 110 mm. Cez malú masku sa môže spraviť potlač, ktorá nebude cez celý disk. Vznikne potom zaujímavý efekt, kde bude časť disku priehľadná a časť potlačená.

Master: Master je podklad pre mastering dodaný zákazníkom vo forme CD, CD-R, DVD, DVD-R. Podklady môžu byť tiež poslané elektronicky cez FTP vo formáte obrazu disku (tzv.image). Výroba matrice trvá 4 hodiny. Otec je 1. matrica, je to prvé vypálenie záznamu na sklo. Matka je negatívnou kópiou otca.

Mastering je proces výroby matrice z masteru. Výroba matrice trvá 4 hodiny. Otec sa nazýva 1. matrica a matka je negatívna kópia otca. Matrica sa upevní do lisovacieho stroja a podľa tejto matrice sa lisujú identické CD a DVD.

Moaré efekt: Moaré je závada, ktorá vzniká pri potlači CD (mriežkovanie, vlnovky) a je spôsobená nesprávnym uhlom rástrovania.

MPEG: Skratka pre MOTION PICTURE EXPERT GROUP, čo môže byť voľne preložené ako “Skupina expertov pre pohyblivý obraz”. Organizácia spolupracuje s Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektro-technickou komisiou (IEC) pre vývoj a štandardizáciu v oblasti kódovania audiovizuálnych informácií pomocou kompresného algoritmu. Túto skupinu môžete tiež nájsť pod oficiálnym označením ISO/IEC JTC1/SC29 WG11. Prvé zmienky o tejto skupine sa datujú k máju roku 1988, kedy sa v Ottawe konalo prvé stretnutie. V roku 2005 malo stretnutie viac ako 350 členov z viacerých odvetví (priemysel, univerzitný a vedecký výskum). Prvý kodek bol označený ako MPEG-1. Medzi prijaté štandardy ďalej patria MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4 , MPEG-7, MPEG-21, MPEG-A, MPEG-B, MPEG-C, MPEG-D a MPEG-E.

N

Nátlačok digitálny: Tlačíme pre kontrolu farebnosti a vzhľadu dokumentu pred zadaním do samotnej tlače. Ide o kalibrovaný výtlačok na hladkom, kvalitnom papieri, ktorého farebnosť je smerodatná pre ďalšie spracovanie zákazky. Je totiž známe, že to, čo vidí klient na svojom monitore, nemusí byť presným zobrazením grafiky. Mnohokrát sa stretávame s veľkou odchýlkou od realného výstupu. Nátlačok sa následne necháva schvaľovať klientovi a po jeho odsúhlasení je zaslaný do tlačiarne. Podľa neho sa nastavuje farebnosť hotového výtlačku, či už sa jedná o potlač CD, DVD, BD alebo potlač akejkoľvek inej tlačoviny. Príprava digitálneho nátlačku nie je súčasťou ceny výrobku a je objednávaná samostatne. Je však dôležitou súčasťou bezchybného procesu výroby a klient sa týmto môže vyhnúť nepríjemným prekvapeniam, ktoré sa môžu po vytlačení zákazky objaviť.

Nátlačok chemický: Ide o zastaralú technológiu nátlačku. Vytvára sa z litografií, t.j. z jednotlivých plátov CMYKu. Táto technológia je drahá a časovo náročnejšia ako digitálny nátlačok. Navyše reprodukuje menší rozsah farieb, ako digitálny nátlačok. Litografie sa používali na prípravu do samotnej tlače. V súčastnosti sa litografie, až na ojedinelé výnimky, skoro vôbec nepoužívajú. Nahradila ich technológia CTP (Computer to Plate). Dáta sa prenášajú priamo na tlačovú dosku.

Natočenie rástra: Pokiaľ by sme jednotlivé body autotypického rástru usporiadali do vodorovných (zvislých) liniek, dostaneme také prevedenie rástru, ktoré bude pre ľudské oko najlepšie viditeľné. Navyše pri rovnakej vzdialenosti liniek bude ľudské oko vnímať ráster najviac. Pokiaľ naopak túto sieť bodov natočíme o 45°, bude rušivý efekt najmenší. Skúste si zobrať do ruky čiernobiele noviny a pohľadajte nejakú reklamu, kde je použitý obrázok s rôznymi stupňami šedej, najčastejšie nejaká fotografia domu, auta, ľudskej tváre apod. Pozrite sa na obrázok zblízka a uvidíte jednotlivé body rástru. Všimnite si, že ráster je natočený práve o 45°. Keď si naopak noviny natočíte o rovnakých 45° a pozriete sa na obrázok znovu, už vám prechody medzi jednotlivými odtieňmi šedej nebudú pripadať také plynulé. V prípade farebných obrázkov je to zaujímavejšie. Farebné fotografie sa pri tlači najčastejšie skladajú zo štyroch základných farieb CMYK (C = Cyan, azúrová; M = Magenta, purpurová; Y = Yellow, žltá; K = blacK nebo Key, čierna). Aby sme ráster spravili čo najmenej viditeľným, pootočíme sieť tlačových bodov pre každú z uvedených štyroch farieb o iný uhol. Najčastejšie natočenie rástru pri základných farbách CMYK pre ofsetovú tlač je C = 15°; M = 75°; Y = 0; K = 45°. Pokiaľ použijeme práve toto natočenie rástra, vznikne pri tlači zložením jednotlivých bodov všetkých štyroch farieb vzorka (textúra) pripomínajúca kvetinky, nazývaná aj rozeta.

O

Ofset: Typ technológie tlače, tzv. nepriama tlač, pri ktorej je farba najskôr nanášaná na valce a až z valcov na papier (CD, DVD, Blu-ray).  Na ofsetovom stroji sa môžu tlačiť väčšie detaily, napríklad fotografie.  Názov „ofset“ je z anglického výrazu „off-set“, preklad do slovenčiny -  prenosná, nepriama tlač.

Ochrana proti kopírovaniu: Líši sa stupňom ochrany. Na CD a DVD sa aplikujú rôzne ochrany proti kopírovaniu.

P

Pantone: Farba Pantone je tzv. priama farba, ktorú je možné použiť v tlačovej technológii sieťotlače („Matching Pantone System“). Pantone farby si môžete vybrať vo vzorkovniciach, ktoré garantujú dosiahnutie presného odtieňu vybranej farby po potlačení CD a DVD.

PDF: Skratka z anglických slov Portable Document Format. Ide o Formát vymyslený spoločnosťou Adobe pre veľké množstvo spôsobov použitia. Jeho najvyužívanejšími možnosťami sú:

• Možnosť umiestnenia relatívne veľkého množstva textov aj grafiky do jedného viacstránkového dokumentu, ktorého výsledná veľkosť v kB je malá. Hodí sa tak na posielanie poštou aj na umiestenie na internet.

• PDF súbor uložený na internete je čitateľný pre internetové vyhľadávače. Vyplýva z toho, že PDF dokumenty na internete sú fulltextovo prehliadateľné.

• Dokument PDF môže byť chránený proti editácii. Môžete tak napríklad posielať dokumenty, v ktorých si neprajete, aby ich mohol niekto bez Vášho dovolenia zmeniť.

• PDF nie je cudzia bitmapová grafika ani vektorová grafika, preto je PDF obľúbeným formátom na prenos grafických dát napr. do tlačiarne (tlačové PDF).

PDF tlačové: Najpoužívanejší spôsob, akým sa dnes dávajú tlačové podklady do tlačiarne. Tlačové PDF je termín, s ktorým sa stretávame pri profesionálnej tlačovej produkcii (grafické štúdio, tlačiareň, reklamná agentúra).

Tlačové PDF sa od iných PDF líši niekoľkými prvkami:

• Veľkosť PDF je v mm väčšia, ako výsledný vytlačený dokument (kvôli presahu).

• Obsahuje orezové a pasovacie značky

• Obrázky v tlačovom PDF sú vo vysokom rozlíšení 300 dpi, čo je minimálne tlačové rozlíšenie pre profesionálnu tlač.

Pixel: Základná zobrazovacia jednotka. Pixel nemá fixnú veľkosť v mm, ide o relatívnu jednotku, ktorej veľkosť je daná veľkosťou jedného zobrazovacieho bodu na monitore. Každý pixel má svoju farebnú hĺbku.

Plát: Označenie pre „tlačiarenský plát“ používaný pri ofsetovej tlači. Do plátu je zaznamenaná grafika (napr. naleptaním), ktorá má byť vytlačená jednou z farieb ofsetovej tlače (prípadne Pantone). V tlači sa potom použije toľko plátov, koľkými farbami sa tlačí (pri CMYKu sú to štyri pláty).

Pokovanie: Po vyrobení CD či DVD z polykarbonátu sa musí plastový disk pokryť kovovou reflexnou vrstvou. Štandardne sa pokovuje zliatinou striebra, menej zlatom, ktoré je nákladnejšie. Pokovanie odráža laserový snímací lúč, a tým umožní čítanie záznamu na optickom disku.

Pretlač: Pretlač sa používa v spojení pretlač farby (pretlač výplne, pretlač obrysu). Pokiaľ použijeme pretlač, napr. na text v tlačiarni, tak v miestach, kde je pod textom aj ďalšia grafika, nebude na výstupe táto podkladová grafika tlačená, ale bude vytlačená len farba textu (niekedy sa stretávame s „pretlačou čiernej“). Pretlač sa používa, aby nedochádzalo k optickému premiešaniu podkladovej farby s farbou, ktorá je nad ňou, t.j. pretlačovanou farbou .

R

Ráster autotypický: Ide o ráster, ktorý používa rovnakú vzdialenosť bodov rôznej veľkosti. Takýto ráster má prívlastok autotypický.

Ráster pri digitálnej tlači: Pri tlači na digitálnych tlačových strojoch sa najčastejšie používa ráster, ktorý vychádza z bitmapy, podobne ako je tomu pri laserových tlačiarňach. V tomto prípade ide o pravouhlý ráster s natočením 0°. Na rozdiel od klasických tlačiarenských technológii však digitálna tlač umožňuje tlačiť každý pixel v niekoľkých rôznych denzitách (stupňoch šedej). Najčastejšie je to 8 bitov, t.j. 256 odtieňov, pre každú tlačovú farbu. Niektoré digitálne stroje však používajú vyspelé rástrovanie s natočením rástru jednotlivých farieb, pomocou ktorého sa vytvorí rozetový efekt. Zachovávajú si však pritom možnosť tlačiť každý pixel v rôznych odtieňoch danej farby (a často aj voliť si počet bitov určujúce odtiene šedej). V niektorých prípadoch tak dnes už môže digitálna tlač nahradiť ofsetovú tlač pri riešení konkrétnych tlačiarenských úloh (svetlejšie miesta farebných fotografií), vďaka čomu kompenzuje svoje tradičné nevýhody (menšia stálosť farebných odtieňov pri jednofarebných svetlých plochách a pozvoľných vektorových prechodoch).

Ráster: Pri technológii tlače je často potrebné vyjadriť rôzne farebné odtiene. V prípade čiernobielych obrázkov sú to rôzne odtiene šedej, v prípade farebných je spektrum farieb ďaleko zaujímavejšie. Pri použití jednej farby, najčastejšie čiernej, je potrebné pri tlači nejakým spôsobom vyrobiť tmavšie a svetlejšie miesta. Toto je možné dosiahnuť pomocou sútlače jednotlivých bodov, ktoré sú buď rovnako ďaleko od seba a líšia sa veľkosťou (tmavšiemu miestu zodpovedá väčší bod), alebo sú naopak rovnako veľké a nie sú rovnako ďaleko od seba (tmavšiemu miestu zodpovedá väčšia koncentrácia bodov na jednotku plochy). V obidvoch prípadoch sa pre rozmiestnenie bodov používa výraz ráster, čo v preklade do slovenčiny znamená sieťka alebo mriežka.

S

Sieťotlač: Používa sa najmä pri tlači z dát, ktoré sú zložené z priamych farieb. Tlač sa uskutočňuje cez siete, ktorými sú pretlačované farby stierkami. Siete sa skladajú z rámov z kovu alebo plastu, na ktoré je napnutá sieťovina ako maliarske plátno.

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský: spoločnosť, ktorá získala od ministerstva kultúry SR  štatút tzv. kolektívneho správcu s oprávnením vyberať poplatky za verejné hudobné produkcie. Zostavuje register zastupovaných autorov, ktorým má časť týchto poplatkov sprostredkovávať ako plnenie autorských práv - tzv. autorské odmeny. Podľa platných zákonov vyberá poplatky aj za diela, ktorých autorov nezastupuje. Týmto autorom, pokiaľ sa sami neprihlásia a neuvedú presné a podrobné označenie všetkých produkcií, však autorské odmeny nevypláca.

Spadávka: Označenie pre presah tlačeného dokumentu cez okraje výsledného formátu. Používa sa z dôvodu možných nepresností pri orezávaní výslednej tlačoviny na presný formát. Pokiaľ by sme spadávku nepoužili a pri rezaní by došlo k posunu, tak grafika, ktorá bola navrhnutá až k okraju dokumentu, by vedľa seba mala viditeľný biely pásik. Z tohto dôvodu sa používa spadávka všade, kde nám grafika zasahuje až k okraju dokumentu.

Sútlač: Súčet percentuálneho pokrytia farieb pri ofsetovej tlači. Zjednodušene povedané, nám sútlač hovorí, koľko farby je použitej v jedinom mieste výtlačku. V praxi je maximálna vytlačiteľná sútlač väčšinou 240. V ofsetovej tlači (CMYK) si to môžeme predstaviť napr. ako 100, 30, 60, 50. Pri väčšom množstve farby by sa mohla tlač začať zlievať a problém by mohol nastať aj pri samotnom schnutí.

T

Tlač Pantone farbami v polygrafii: Presnosť pantone je garantovaná priamo tlačiarňami, ktoré systém Pantone poznajú, používajú a majú na ňho kalibrované tlačiarenské stroje. Všeobecne sa dá povedať, že na výslednú farbu má veľký vplyv aj farba a štruktúra papiera, preto sa vzorkovnice predávajú na viacerých typoch papierov. U Pantone je na výber z veľkého množstva špeciálnych farieb. Môžete tak použiť napr. metalické či reflexné farby pre dosiahnutie nezvyčajných efektov. Pantone farby sú vynikajúce pre definovanie presných farieb v rámci corporate identity. Ponúkajú vždy rovnakú farbu na výstupe a to pri 100% pokrytí farby. Definovanie „vašej corporate farby“ tak bude bez problémov.

V

Vektor: Grafika vytvorená pomocou krivky, ktorá definuje tvar objektu a výplne, ktorá definuje farbu objektu. Na vektorovej grafike je dôležité, že je možné ju reprodukovať v ľubovoľnej veľkosti či vytlačiť ju v ľubovoľnej mierke bez straty kvality. Pre laika je vektor nerozpoznateľný od bitmapovej grafiky. Jediným spoľahlivým rozpoznávacím prvkom pre laika sú prípony súborov, v ktorých je grafika uložená. Najpoužívanejšie vektorové formáty súborov sú .cdr, .ai, .eps a iné.

Vykrývanie: Pokiaľ nejaký objekt tlačíte na farebné pozadie, na mieste objektu býva pozadie prerušené. Inými slovami, objekt zaberá v danom mieste určitý presne ohraničený priestor, a to čo je pod ním, sa netlačí. Tomuto spôsobu sa hovorí vykrývanie. Druhou možnosťou je tlačiť objekt cez pozadie. Potom ide o pretlač. Vykrývanie je omnoho náročnejšie na sútlač farieb. Nepríjemné efekty (najčastejšie biele linky) pritom nastávajú už pri rozpasování farieb o približne 0,05 mm. Preto vznikla metóda vytvárania přesahů nazývaná trapping, ktorá zabraňuje najmenej žiadaným efektom pri zlej sútlači vykrývaných objektov. Naopak pri používaní pretlače nerobí zlá sútlač farieb žiadny problém. S pretlačou je však potrebné pracovať citlivo, pretože žiadna farba nie je na 100% krycia a farby a objekty na pretlačovanom pozadí ovplyvňujú farebnosť objektu. Pretlač sa využíva napríklad na prekrytie prechodu medzi dvoma farbami čiernou linkou. Keďže ani čierna farba nie je úplne krycia, dá sa v pretlači čierna farba využívať iba vtedy, keď sú čierne objekty malé alebo keď je v mieste tlačeného čierneho objektu pozadie bez výrazných prechodov. Pretlačou sa tiež dajú vytvárať niektoré zaujímavé efekty, je však s ňou potrebné pri grafickom návrhu zaobchádzať citlivo.

Vyraďovenie stránok: Vyraďovaním stránok sa rozumie umiestnenie stránok na tlačový arch, a to tak, aby po vytlačení a zložení tlačového archu nasledovali jednotlivé stránky po sebe v správnom poradí. Možnosti vyradenia archu je celá rada, väčšinou ide o maximálne využitie plochy tlačového archu. Najčastejšie sa pri tlači vyraďuje 16 strán, t.j. tri lomy.

W

WCI krúžok: WCI je názov matrice, štandardne bez čiarok a háčikov, avšak na prianie zákazníka je možné spraviť názov matrice s diakritikou. Označenie s diakritikou je zvyčajne za určitý príplatok.

Z

Zápis dát: Pri tzv. lisovaní médií sú dáta umiestnené už pri výrobe. Na výrobu lisovaných diskov je potrebné špeciálne zariadenie. Výhodou lisovania je maximálna kompatibilita so všetkými prehrávačmi a mechanikami pre daný typ disku. Ďalšou výhodou je vyššia trvanlivosť a kvalita záznamu. Lisované disky by mali udržať dáta až po dobu 100 rokov. Pri veľkom objeme lisovaných diskov môže ich cena klesnúť pod cenu zapisovateľných diskov. Lisované disky navyše môžu obsahovať ochranu proti neoprávnenému kopírovaniu.

© 2024 CTRL + C, s.r.o. • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP